Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden  SemVC InternetServices LLC:

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

 

SemVC InternetServices LLC: gevestigd te 400 Rella Drive 123-298 Montebello, NY 10901 handelend onder de naam SemVC InternetServices LLC.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan SemVC InternetServices LLC de opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden, het verlenen van diensten of die producten van SemVC InternetServices LLC afneemt.

 

Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met SemVC InternetServices LLC en/of zich geregistreerd heeft op de Website.

 

Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen SemVC InternetServices LLC en klant van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht. Restitutie: de mogelijkheid voor de consument om het betaalde terug te krijgen van SemVC InternetServices LLC indien het geleverde product niet voldoet aan de verwachtingen van Opdrachtgever (zie artikel 5). Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

 

 1. Toepasselijkheid

 

1.1. In Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, werkzaamheden en leveringen van SemVC InternetServices LLC, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen.

 

1.2. Eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door SemVC InternetServices LLC uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

1.3. Wanneer door SemVC InternetServices LLC gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Opdrachtgever kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat SemVC InternetServices LLC onderhavige voorwaarden soepel toepast.

 

1.4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SemVC InternetServices LLC, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

1.5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere overeenkomst met SemVC InternetServices LLC in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door SemVC InternetServices LLC vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.

 

1.6. SemVC InternetServices LLC behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. Met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden komt de toepasselijkheid van alle voorgaande (versies van) algemene voorwaarden te vervallen. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om deze algemene voorwaarden regelmatig op wijzigingen te controleren.

 

 1. Aanbiedingen en offertes

 

2.1. Alle aanbiedingen en offertes van SemVC InternetServices LLC zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.

 

2.2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SemVC InternetServices LLC opgegeven informatie, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop SemVC InternetServices LLC haar aanbieding baseert.

 

2.3. Een samengestelde prijsopgave verplicht SemVC InternetServices LLC niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.

 

2.4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.

 

2.5. De prijzen in de aanbiedingen en offertes van SemVC InternetServices LLC zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder porto- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1. De Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met SemVC InternetServices LLC eerst dan tot stand nadat SemVC InternetServices LLC een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert.

 

3.2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden SemVC InternetServices LLC slechts, indien deze door SemVC InternetServices LLC schriftelijk binnen veertien (14) dagen zijn bevestigd en de Opdrachtgever daartegen niet binnen drie (3) werkdagen schriftelijk protest heeft aangetekend.

 

3.3. Voor overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum.

 

3.4. SemVC InternetServices LLC is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

 

 1. Restitutie

 

 

4.1. Om in aanmerking te komen voor een restitutie dient de Opdrachtgever SemVC InternetServices LLC van het volgende te voorzien:

 

 1. A) Het annuleringsverzoek moet binnen 14 dagen, gerekend vanaf de dag van aankoop, per e-mail (via info@onlineverkoop.be) bij ons worden ingediend.

 

 1. B) Je mag niet op meer dan 5 video’s (video titels tellen hier ook) geklikt hebben van de cursus in kwestie binnen het platform.

 

 1. C) Het account binnen de Huddle-community moet nog actief zijn.

 

4.2. SemVC InternetServices LLC wijst de aanvraag tot restitutie in ieder geval af indien:

 1. A) Indiende de onder artikel 4.1. vermelde documentatie onjuist van aard is.

 

 

 1. Persoonsgebonden

 

5.1. Elke cursus bij OnlineVerkoop is persoonsgebonden. Het is opdrachtgever niet toegestaan enige tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door SemVC InternetServices LLC te verspreiden of te doen verveelvoudigen.

 

5.2. Indien de Opdrachtgever onder de 18 jaar is, zal hij/zij toestemming moeten verkrijgen van één van de ouders of de toegewezen voogd.

 

5.3. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het door SemVC InternetServices LLC verstrekte account te delen met derden of te doen verhandelen. Hierop staat een boete die op kan lopen tot €10.000,- (zegge: tienduizend euro).

 

5.4. Indien de opdrachtgever in gebreke is met de onder lid 1 en 2 vermelde bepaling van dit artikel zal SemVC InternetServices LLC het account van de opdrachtgever met onmiddelijk ingang permanent opschorten en zal SemVC InternetServices LLC de Opdrachtgever aansprakelijk stellen voor de geleden schade met inachtneming van de auteurswet (aw). Opdrachtgever zal aan SemVC InternetServices LLC een vergoeding verschuldigd zijn van tenminste de juridische kosten en alle redelijke kosten die verband houden met de onrechtmatige daad.

 

 1. Levering en termijnen

 

6.1. Indien SemVC InternetServices LLC informatie of instructies behoeft van de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens, op de door SemVC InternetServices LLC aangegeven wijze, aan SemVC InternetServices LLC ter beschikking heeft gesteld.

 

6.2. Indien SemVC InternetServices LLC een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever SemVC InternetServices LLC derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. SemVC InternetServices LLC dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

 1. Facturatie en betaling

 

7.1. SemVC InternetServices LLC is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst van de Opdrachtgever een voorschot te verlangen, welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan.

 

7.2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op een door SemVC InternetServices LLC aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

 

7.3. Na het verstrijken van veertien (14) dagen na de factuurdatum verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.

 

7.4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke SemVC InternetServices LLC maakt ter verkrijging van voldoening -zowel in als buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 75,00 (zegge: vijfenzeventig euro). Indien de werkelijk door SemVC InternetServices LLC gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. Voor de Opdrachtgever die tevens consument is, geldt de wettelijke regeling.

 

7.5. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van SemVC InternetServices LLC en de verplichtingen van de wederpartij jegens SemVC InternetServices LLC onmiddellijk opeisbaar.

 

7.6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

7.7. SemVC InternetServices LLC zal de volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

7.8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met SemVC InternetServices LLC gesloten overeenkomst.

 

 1. Opschorting en ontbinding

 

8.1. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen, is SemVC InternetServices LLC, onverminderd hetgeen daaromtrent in de overeenkomst is bepaald, gerechtigd de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn van veertien (14) dagen is geboden om de tekortkoming te zuiveren.

 

8.2. Voorts is SemVC InternetServices LLC gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de overeenkomst door middel van een e-mail buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

 

 1. A) de Opdrachtgever de cursus, tekst, audio, video, documentatie of informatie verstrekt door SemVC InternetServices LLC verspreidt of verveelvuldigd;
 2. B) de Opdrachtgever de cursus verhandelt aan en/of deelt met derden;
 3. C) de Opdrachtgever lasterlijke uitspraken over SemVC InternetServices LLC verspreidt en of openbaart.

 

8.3. Bedragen die SemVC InternetServices LLC vóór de ontbinding aan de Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met hetgeen SemVC InternetServices LLC reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Opdrachtgever aan SemVC InternetServices LLC verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

8.4. Indien de Opdrachtgever, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, is SemVC InternetServices LLC gerechtigd haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, zonder daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn. Hiertoe is SemVC InternetServices LLC eveneens gerechtigd in de onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden.

 

 

 1. Aansprakelijkheid

 

9.1. Indien SemVC InternetServices LLC aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het factuurbedrag van de overeenkomst. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 

 1. A) de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de

vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

 1. B) De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SemVC InternetServices LLC

aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan SemVC InternetServices LLC kunnen worden toegerekend.

 

9.2. Alle handelingen die voortvloeien uit de cursus van OnlineVerkoop waaronder de documentatie, audio’s, video’s en teksten vallen buiten de aansprakelijkheid van SemVC InternetServices LLC. De Opdrachtgever blijft te tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn daden.

 

9.3. SemVC InternetServices LLC biedt onder andere een cursus boekhouden aan waarin klanten de handvaten van het boekhouden wordt bijgebracht. Deze cursus biedt geen garantie voor de juiste interpretatie en toepassing van de inhoud. SemVC InternetServices LLC is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit de interpretatie en toepassing van de inhoud van deze cursus.

 

9.4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van SemVC InternetServices LLC.

 

 1. Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

10.1. Onvoorziene omstandigheden van welke aard dan ook, alsmede het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie SemVC InternetServices LLC voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, waardoor de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren zullen voor SemVC InternetServices LLC als overmacht gelden. Hetzelfde geldt, indien SemVC InternetServices LLC onverwacht zou worden geconfronteerd met ziekte of ongeval van haar personeel en/of derden, in wier vervanging op korte termijn in redelijkheid niet kan worden voorzien.

 

10.2. Indien een van de in het vorige lid genoemde gevallen zich voordoet, zal de Opdrachtgever SemVC InternetServices LLC in de gelegenheid stellen om binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie alsnog in overeenstemming met de overeenkomst te verrichten.

 

10.3. In geval van overmacht is elke schadeplichtigheid van SemVC InternetServices LLC uit welken hoofde dan ook uitgesloten. Van hun recht om in geval van overmacht de overeenkomst te ontbinden zullen partijen niet eerder gebruik maken dan na verloop van drie (3) maanden nadat de overmacht is ontstaan, tenzij partijen voor het alsnog verrichten van de overeengekomen prestatie een langere termijn zijn overeengekomen.

 

 1. Conformiteit en garantie

 

11.1. SemVC InternetServices LLC staat er voor in dat de cursus en/of het programma voldoet aan de beschrijving in de overeenkomst en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

11.2. Eventuele gebreken dienen binnen twee (2) werkdagen na levering aan SemVC InternetServices LLC schriftelijk te worden gemeld.

 

 1. Geheimhouding

 

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

12.2. Alle informatie die SemVC InternetServices LLC verstrekt aan de Opdrachtgever middels de cursus is vertrouwelijk van aard en voor individueel gebruik.

 

12.3. De onder lid 2 van dit artikel benoemde bepaling gaat niet op indien de verkregen informatie van algemene bekende aard is.

 

12.4. SemVC InternetServices LLC zal de persoonlijke gegevens van de Opdrachtgever slechts gebruiken en aan derden ter beschikking stellen voor zover dit noodzakelijk mocht zijn voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. Gebreke en klachttermijn

 

13.1. Klachten (niet betreffende de klachten uit artikel 8) over de verrichte werkzaamheden en/of verleende diensten dienen door de Opdrachtgever binnen veertien (14) dagen na voltooiing dan wel levering van de betreffende werkzaamheden respectievelijk diensten schriftelijk te worden gemeld aan SemVC InternetServices LLC. Voor consumenten geldt een afwijkende termijn van 6 maanden na levering. SemVC InternetServices LLC zal ontvangen klachten binnen veertien (14) dagen in behandeling nemen.

 

13.2. Bij SemVC InternetServices LLC ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien (14) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door SemVC InternetServices LLC binnen de termijn van veertien (14) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

13.3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

13.4. Geschillen kunnen worden voorgelegd aan een geschillencommissie. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.

 

13.5. Een klacht schort de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens SemVC InternetServices LLC niet op, tenzij SemVC InternetServices LLC schriftelijk anders aangeeft.

 

13.6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door SemVC InternetServices LLC, zal SemVC InternetServices LLC de mogelijkheden bekijken voor het verhelpen van de klacht. SemVC InternetServices LLC zal naar eigen inzicht bekijken of de Opdrachtgever in aanmerking komt voor een vergoeding of compensatie. SemVC InternetServices LLC is hier niet aangebonden

 

13.7. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal SemVC InternetServices LLC slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10 van deze algemene voorwaarden.

 

 1. Eigendomsvoorbehoud

 

14.1. De inhoud van de cursusma blijft te tijde volledig eigendom van SemVC InternetServices LLC, hieromtrent zijn geen uitzonderingen gelaten.

 

14.2. De inhoud van de cursus is beschermd door de auteurswet (aw)

 

 1. Persoonsgegevens

 

15.1. SemVC InternetServices LLC verwerkt de persoonsgegevens van Opdrachtgever conform de op de website gepubliceerde privacyverklaring.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

 

16.1. Op alle door SemVC InternetServices LLC gesloten en te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

16.2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd – welke ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar aanleiding van andere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van SemVC InternetServices LLC, tenzij een dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat SemVC InternetServices LLC met de Opdrachtgever kan overeenkomen het geschil te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage.

 1. Gebruik van leeromgeving

Een Gebruiker kan gebruikmaken van de leeromgeving indien de Gebruiker tenminste 18 jaar oud is. Indien de Gebruiker tussen de 13 en 18 jaar oud is, dient de Gebruiker uitdrukkelijk toestemming te hebben van een ouder en/of wettelijke vertegenwoordiger. Personen die jonger zijn dan deze leeftijd mogen geen gebruik maken van de Dienst, of de Diensten op een andere manier gebruiken om persosonsgegevens te delen.