OnlineVerkoop - Betaalbare websites & Online Marketing

Algemene Voorwaarden

Offerte

Vooraleer wij uw websiteproject aanvangen zal u een offerte ontvangen met de kostprijs en mogelijkheden van uw website. Wij streven er naar om deze offerte zo goed mogelijk na te volgen in de productie van uw website. Mochten er, door omstandigheden, afwijkingen ontstaan, dan zullen wij om uw goedkeuring vragen teneinde uw website op een juiste wijze af te werken.

Launch

Na goedkeuring van de offerte vragen wij om 50% van de eenmalige investering te betalen. Eenmaal dit is gebeurd plannen we meteen de werkzaamheden in volgens onze agenda.

Hosting & Domein

De websites / webshops draaien op onze servers, bijgevolg is de website in ons beheer en blijft deze steeds onze eigendom. 

Indien u een bestaande domeinnaam wil overdragen naar onze omgeving is dit zeker mogelijk. Wel is het zo dat wij de bestaande hosting dan niet kunnen overnemen en dus starten met een nieuwe hosting. Indien bepaalde delen van uw oude website dienen overgenomen te worden gelieve ons dan een kopie of backup te bezorgen.

Domeinnaam

De domeinnaam van uw website staat op uw naam, firma, contactgegevens, btw-nummer etc. U kan dus ten allen tijde uw domeinnaam terug verplaatsen naar een andere server. U dient hiervoor dus een algemeen privé e-mailadres te voorzien, waar u steeds op bereikbaar bent. Geen adres gekoppeld aan uw domein, maar wel een Gmail-, Telenet-, Skynetadres, enz. wat losstaat van uw website.

Duur overeenkomst

Uw website wordt gehost op onze servers en dit met een termijn van één jaar. Deze overeenkomst wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. De vervaldatum staat op datum van het aanvragen van uw domeinnaam.

Opzegging

Wenst u uw website bij ons op te zeggen, dan moet u dat doen ten laatste twee maand voor de vervaldatum. Als vervaldatum geldt de datum vanaf aanvraag domeinnaam (en/of hosting). Deze datum staat ook vermeld op uw factuur.

U kan dit via e-mail doorgeven of via aangetekend schrijven. Wanneer u beslist om geen gebruik meer te maken van onze hostingdiensten kan u uw domeinnaam verhuizen. Deze staat steeds lock-vrij en is geregistreerd op uw privé e-mailadres.

De hosting van uw website wordt dan opgezegd. De inhoud van uw website komt dan te vervallen. In geen enkel geval geven wij u een kopie van de inhoud (zie auteursrechten).

Betaling en prijs

De jaarlijkse overeenkomst voor uw website omvat de prijs van uw domeinnaam, de hosting, het onderhoud en de technische updates (software) voor de goede werking van uw website. Dit valt onder de noemer “Onderhoud & updates” en word per 6 maand aangerekend (Q1 + Q2 & Q3 + Q4).

De prijs van uw website is overeenkomstig de offerte. Zie ook onze betalingsvoorwaarden onderaan deze pagina.

Uw website / webshop

Standaard inbegrepen bij uw website / webshop:

  • Domeinnaam + hosting
  • E-mailadres
  • On page SEO
  • 1 taal
  • Responsive design

SEO

Wij voorzien uw website van zoekwoordoptimalisatie (SEO) beter bekend als zoekwoorden in Google. Per pagina heeft u één zoekwoord, met titel en omschrijving. Een zoekwoord kan meerdere woorden bevatten. Wij stellen u deze zoekwoorden voor op basis van de content van uw website of hoe u wenst gevonden te worden. 

Beheer

Content

Wij werken met het WordPress systeem. Elke klant kan een login en paswoord aanvragen om zelf aanpassingen door te voeren op de website. Dit omvat aanpassingen mbt de inhoud. Wij gaan er dan ook van uit dat u als klant over de nodige bekwaamheden beschikt om de aanpassingen te doen. 

Structuur

Structurele aanpassingen, extra pagina’s, aanpassen navigatiemenu, enz, geeft u aan ons door. U kan nooit aangesteld worden als administrator, hiervoor zijn de verantwoordelijkheden te groot. Wenst u dit wel, dan moet u uw domeinnaam verhuizen naar uw eigen diensten en wordt uw contract met ons opgezegd.

Wanneer u zelf correcties uitvoert en bepaalde codes zou implementeren die een conflict kunnen geven met de website, zal u verantwoordelijk gesteld worden voor de oplossing ervan. Hetzij door dit zelf op te lossen, hetzij door dit door ons te laten uitvoeren, aan ons uurtarief van €80,-.

Gratis content service

Wij voorzien uw website jaarlijks van 2 uur gratis content service. Dat wil zeggen dat u ons van 2 uur werk kan voorzien zonder dat wij u hiervoor factureren, dit is een extra service zodat uw website zeker up tot date blijft.

Dit gaat om kleine aanpassingen. Heeft uw website op dat moment meer werk nodig, dan zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. Indien u hier op jaarbasis geen gebruikt van maakt, dan vervallen deze uren en staat uw teller het komende jaar terug op nul, dus deze zijn niet cumuleerbaar.

Content updates

Vallen uw correcties buiten onze gratis content service dan brengen wij u hiervan op de hoogte. Het staat u dan vrij te kiezen of u zelf de correcties aanbrengt of dat u hiervoor beroep doet op ons.

Indien u ervoor kiest om dit door ons te laten doen, dan werken wij met een minimum van 15 minuten per opdracht en factureren aan u vanaf 1 werkuur aan het tarief van € 80,- per uur.

Auteursrechten

Website

Uw website is een creatie onderworpen aan auteursrechten. Dat wil zeggen dat u gebruik kan maken van ons ontwerp zolang u bij ons klant bent. Beslist u om geen gebruik meer te maken van onze diensten, dan vervalt het gebruik ervan.

Fotografie / video

Foto’s / video’s die door ons gemaakt werden worden gratis gebruikt op uw website. U betaalt enkel de werkuren voor het maken van de foto’s. Deze kunnen niet kosteloos gebruikt worden wanneer u uw website verhuist naar een andere hosting of een andere firma, tenzij u hiervoor een commerciële overeenkomst met ons heeft opgemaakt. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen. Dit geldt ook voor het gebruik op sociale media zoals Instagram en/of Facebook, etc.

E-mail

Wanneer wij uw website opstarten raden wij of u een e-mailadres aan op uw domeinnaam. Meestal is dit een “info@…” adres of “hello@…” adres. Dit komt professioneler over dan een standaard ISP-adres.

U krijgt van ons dan alle instellingen om uw account in te stellen, bijvoorbeeld op uw telefoon, tablet of computer. Het instellen moet u zelf doen, wij verschaffen wel een link met een gebruikershandleiding. Indien dat niet zelf lukt zal u beroep moeten doen op iemand met IT kennis.

Wij bieden ook een link aan voor webmail. Dit is handig om uw mail te checken vanaf elk toestel, u heeft dan enkel een internetbrowser en -verbinding nodig. (vakantie, pc gecrashed, etc…)

Algemene betalingsvoorwaarden

Deze gelden voor alle diensten van OnlineVerkoop.be uitgevoerd door SVC InternetServices LLC.

Offerte

Nadat u de offerte heeft goedgekeurd, vragen wij u om een voorschot van 50%. Nadat wij deze betaling hebben ontvangen zullen wij met uw project van start gaan, dit overeenkomstig de afgesproken leveringstermijn.

Factuur

Aanvaarding factuur

Een ontvangen factuur brengt behoudens protest de erkenning en aanvaarding met zich mee van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden strekken de contracterende partijen tot wet, behoudens schriftelijk en uitdrukkelijk andersluidend beding tussen partijen.

Betwisting factuur

Betwisting van een factuur en/of van de geleverde prestaties waarvoor deze factuur werd uitgeschreven, dient binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekend schrijven kenbaar te worden gemaakt ter zetel van SVC InternetServices LLC.

Laattijdige betalingen

 Behoudens andersluidende vermelding op de factuur is deze contant betaalbaar ter maatschappelijke zetel van SVC InternetServices LLC. De betaling vermeldt steeds de datum en het nummer van de factuur. Facturen die op de gebeurlijke vervaldag niet zijn voldaan, worden van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een verwijlintrest van 8% per jaar. Het niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting geeft het kantoor recht op een schadevergoeding forfaitair begroot op 8% van het openstaande saldo, zonder dat deze lager kan zijn dan € 75,00.

Per betalingsherinnering wordt een forfaitaire kost van € 7,00 aangerekend, onverminderd de hierboven bedongen intresten en de schadevergoeding. In elk geval en onverminderd het bovenstaande geeft het niet nakomen van de betalingsverplichting SVC InternetServices LLC het recht de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde overeenkomsten op te schorten en maakt zij openstaande saldi onmiddellijk opeisbaar.

Alle overeenkomsten dienen aanzien als afgesloten, minstens uitgevoerd op de maatschappelijke zetel van SVC InternetSerivces LLC. In geval van betwisting zijn territoriaal uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Brugge (België) bevoegd.

Wanneer u als klant de factuur voor uw website niet op tijd betaalt krijgt u hiervoor een herinnering. Na onze aanmaning, dwz één maand na vervaldatum, hebben wij het recht om uw website en e-maildiensten offline te zetten en dit totdat het volledige factuurbedrag werd betaald.

Deze algemene voorwaarden kunnen aangepast worden, laatste bijwerking: 19 november 2023.